คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า ระดับราคาข้าวโพดทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกมีมากขึ้น โดยมีการประเมินขั้นต้นว่าผลผลิตข้าวโพดโลกปี 2013/14 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีผลผลิตเพียง 858 ล้านตัน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดลดลงกว่า 30% ซึ่งจะกระทบต่อราคาข้าวโพดของทุกประเทศทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงในประเทศไทยด้วย

                สำหรับในประเทศไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 ว่าจะมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2% ขณะที่ความต้องการใช้ลดลง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้เดือนกรกฎาคม 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.42 บาทในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลไทยมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่ามกลางราคาข้าวโพดในตลาดโลกที่กาลังเป็นไปในทิศทางขาลง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

                ทั้งนี้ จากการสัมมนา the 10th S.E. Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference "Managing Asian Agribusiness in the 21st Century" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2556 ณ Esplanade Hotel Fremantle ,Perth, Australia นั้น พบว่าสหรัฐอเมริกาประเทศผู้ผลิตข้าวโพดที่สำคัญอันดับหนึ่งของโลก มีการเพาะปลูกข้าวโพดที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะสามารถผลิตผลผลิตข้าวโพดปี 2013/14 ได้ถึง 354 ล้านตัน เปรียบเทียบกับผลผลิตปี 2012/13 ที่ได้ผลผลิตเพียง 273.8 ล้านตัน หรือคิดเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง 80.2 ล้านตัน ในฤดูการผลิตนี้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสหรัฐฯสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านอากาศที่หนาวเย็นและฝนตกเกินขนาดได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยพัฒนาการเพาะปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้ และกำลังเตรียมรอรับการเก็บเกี่ยวที่กาลังจะมาถึงในไม่ช้า โดยผลผลิต (Yield) ปี 2013/14 คาดว่าจะได้ประมาณ 1,550 กิโลกรัมต่อไร่โดยเฉลี่ย (ประมาณ 9.69 ตันต่อเฮคตาร์) เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่ภัยแล้งทาให้สหรัฐฯได้ yield ข้าวโพดประมาณ 1,230 กิโลกรัมต่อไร่ (ประมาณ 7.74 ตันต่อเฮคตาร์ )ขณะที่พื้นที่การปลูกข้าวโพดสหรัฐฯปี 2013/14 จะอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ ปี 1936 คือมากถึง 36.07 ล้านเฮคตาร์ หลังจากมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 สำหรับระดับราคาข้าวโพดสหรัฐฯในฤดูกาลที่แล้ว เกษตรกรขายได้ในราคาเฉลี่ยทั้งฤดูกาลที่ 6.90-7.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบุชเชล

                แต่ในฤดูกาลหน้ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์แล้วว่า จะขายได้เพียง 4.50-5.30 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชลเท่านั้น ส่วนถั่วเหลืองก็เช่นกัน มีการคาดการณ์ว่าปี 2013 นี้ สหรัฐฯจะมีพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดในระดับ 31.46 ล้านเฮกเตอร์ และมีผลผลิตสูงสุดที่ระดับ 93.09 ล้านตัน เนื่องจากมีสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย ขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกในปี 2012/13 จะอยู่ที่ 269 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 239 ล้านตัน ในปี 2011/12 ส่งผลถึงการคาดการณ์ว่าราคาถั่วเหลืองในปี 2013/14 จะอยู่ที่ 11.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบุชเชล ซึ่งต่ำกว่า 14.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบุชเชล ในปี 2012/13 ส่วนราคากากถั่วเหลืองในปี 2013/14 จะอยู่ที่ 358 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งต่ำกว่า 502 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในปี 2012/13 ทั้งนี้ อเมริกาใต้จะเพาะปลูกถั่วเหลืองเป็นประวัติการณ์ในปี 2013/14 ซึ่งมากกว่าปีก่อน 31.3 ล้านตัน และราคาถั่วเหลืองสาหรับฤดูกาลใหม่ น่าจะขายได้ 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบุชเชล ในช่วงเก็บเกี่ยวนี้ หรือ ลดลงกว่า 20%

 
ข้อมูลโดย นิตยสาร พิก แอนด์ พอร์ค