นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สําหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งภาคธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม และได้กําหนดแนวทางพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางดําเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์คุณค่า ระยะยาวสําหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนา อย่างยั่งยืนที่แท้จริง ด้วยการผนวกการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ ดาเนินงานของธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งคณะทํางานด้านความยั่งยืน ในวันที่ 30 พ.ย. 2565 พร้อมทั้งร่างนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Ensure sustainable consumption and production patterns
Take urgent action to combat climate change and its impacts

การจัดการด้านความยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการของเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ รณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานความ เป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ สิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการ Care the Bear ที่สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

การบริหารจัดการและผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการ ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
การจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การจัดการด้านความยั่งยืนมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตั้งมั่นที่จะดํารงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื้นฐานของจริยธรรม รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในทุกด้าน คณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับ ผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การจัดการด้านความยั่งยืนมิติหลักธรรมาภิบาล

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกกลุ่มของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • บริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
 • สร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
 • ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แจ้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้ง เรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทโดยกลุ่มบริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
 • แสดงออกถึงความ ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้แผนก ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” “ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ” รวมทั้งระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกําหนดขึ้นต่อไป
 • กําหนดให้มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น การประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานประจําปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน