28 June 2024

ทริปสัมมนาต่างประเทศ Italy-Switzerland

วันที่ 6-13 มิถุนายน 2567 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้จัดทริปสัมมนาต่างประเทศ โดยเดินทางไปยังประเทศ Italy-Switzerland เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มสุกรและไก่ไข่ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการ องค์ความรู้ ทางด้านปศุสัตว์ และในงานนี้ได้มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการฟาร์มสุกร รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ลูกค้าผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้อีกด้วย