Protestkit | Accessories

Angentex ASFV qPCR Detection Kit UDG plus

Protestkit | Accessories

Angentex ASFV qPCR Detection Kit UDG plus

“เวอร์ชั่นใหม่ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการแปลผล โดย เอนไซม์ UDG ช่วยลดการปนเปื้อน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแปรผลได้แม่นยำ ถูกต้องยิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานใหม่ของการสำรวจเชื้อด้วยการสวอปสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างอาหาร”