Bioscience Animal Health | Additive

Optiphos Plus 5000 CT

Bioscience Animal Health | Additive

Optiphos Plus 5000 CT

ส่วนประกอบ

E.coli, 6 phytase 500 FTU (เอนไซม์ไฟเตส) Coated form

คุณสมบัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดีขึ้น

ขนาดบรรจุ

20 กก. / ถุง