Bioscience Animal Health | Ingredient

Porkowean Milk Extra

Bioscience Animal Health | Ingredient

Porkowean Milk Extra

ยาลดไข้ลดอักเสบและแก้ปวด ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน โรงงานมาตรฐาน PICS เพื่อการส่งออก

ส่วนประกอบใน 1 มิลลิลิตร

ประกอบด้วย

Flunixin meglumine เทียบกับ Flunixin 50 มิลลิกรัม

ขนาดบรรจุ 100 ซีซี

การใช้ยาในโค

  • ใช้คุมไข้ที่เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะพิษของแบคทีเรียในกระแสเลือดที่เกิดในโค และใช้ สำหรับควบคุมการอักเสบที่เกิดในภาวะพิษของแบคทีเรียในกระแสเลือดให้ Fluxinic 1.1-2.2มิลลิกรัมต่อ น้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัมต่อวัน ครั้งเดียว หรือให้ Fluxinic 0.022 -0.044 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ต่อวันโดยให้ครั้งเดียวหรือแบ่งให้ 2 ครั้งทุก 12 ชั่วโมง ฉีด เข้าหลอดเลือดดำ ต่อเนื่องกันได้ถึง 3 วัน
  • สำหรับควบคุมไข้ที่เกิดจากภาวะเต้านมอักเสบเฉียบพลันในโค ให้ Fluxinic 2.2มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก สัตว์ 1 กิโลกรัมต่อวันหรือให้ Fluxinic 0.044 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยฉีดเข้า หลอดเลือดดำเพียงครั้งเดียว

การใช้ยาในสุกร

  • สำหรับควบคุมไข้ที่เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจในสุกร ให้ Fluxinic 2.2มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัมต่อวัน หรือให้ Fluxinic 0.044 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ต่อวัน โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพียงครั้งเดียว
คุณประโยชน์

ในโคนม

  1. ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ Ceftiofur ในการลดปัญหาเต้านม อักเสบจากแบคทีเรียแกรมบวกได้โดยไม่มีระยะหยุดยา
  2. สามารถรักษาโดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ท้าให้การออกฤทธิ์ของยาทำได้รวดเร็ว
  3. ในวัวนม ใช้ 1 ซีซี /100 kg น้ำหนักตัวสัตว์

ในสุกร

  1. ฉีดง่ายไม่หนืดและปริมาณยาที่ใช้ฉีดน้อย สามารถฉีดเข้า กล้ามเนื้อและหลอดเลือดดำ ใช้เพียง 5 ซีซี ใน แม่สุกร, 1 ซีซี ในสุกรขุนและ 0.5 ซีซีในสุกรอนุบาล
  2. เป็นยาที่ใช้ฉีดเพียง 1 ครั้ง มีฤทธิ์อยู่ได้ 24 – 48 ชม. ออกฤทธิ์ไวออกฤทธิ์นาน
  3. สามารถวางโปรแกรมฉีดร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อใช้ลด อัตราการสูญเสีย (% ตาย) ในสุกรขุนที่ป่วยเป็น โรคระบบ ทางเดินหายใจและ PRRS
  4. สามารถวางโปรแกรมฉีดร่วมกับยาปฏิชีวนะ เพื่อลด ปัญหากลุ่มอาการไข้หลังคลอด เนื่องจากปัญหาเต้านม อักเสบและมดลูกอักเสบ (MMA SYNDROME)
ขนาดบรรจุ

100 ซีซี/ขวด