Bioscience Animal Health | Injection

ZUPREVO 4%

Bioscience Animal Health | Injection

ZUPREVO 4%

ส่วนประกอบ

Tildipirosin 40 mg ชนิดฉีด

คุณสมบัติ

ใช้ในการรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ (PRDC) ในกลุ่มสุกรอนุบาล ยากระจายตัวในเนื้อเยื่อปอดได้ดี คงตัวในเนื่อเยื่อปอดได้นาน 14 วัน

ขนาดบรรจุ

250 ml/ขวด