Nutrition Improvement | Hormone

LUTALYSE

Nutrition Improvement | Hormone

LUTALYSE

ขนาด 30 มิลลิลิตร

ข้อบ่งใช้ :

  • ฉีดในระยะ dioestrus-เป็นสัดหลังการฉีด 2-4 วัน
  • ฉีดในกรณี cl ไม่ยอมสลาย-เป็นสัด 72 ชั่วโมง แล้วทำการผสม
  • ฉีดในกรณีการทำแท้ง ในกรณีลูกตายในท้อง ต้องการทำให้คลอดหลังจากครบกำหนดแล้วเกินกำหนดไป 3 วันขึ้นไป
  • ใช้รักษามดลูกอักเสบเป็นหนอง ยาจะทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว บีบไล่หนองในมดลูกให้ออกมา มักจะเกิดในกรณีรกค้างหลังคลอด 2 สัปดาห์
  • ต้องการจัดโปรแกรมผสมให้เป็นตามรอบที่ต้องการ
  • โดยทำการฉีดเข็มแรก แล้วตามด้วยเข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 9 วัน
  • แล้วนับไปอีก 2-4วัน แล้วทำการผสม จะเป็นการจัดรอบพร้อมๆกัน ได้ทั้งฝูง จัดให้ผสมพร้อมกัน คลอดพร้อมกัน