กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาด ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการ เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคสุขภาพสัตว์

Beyond Animal Wellbeing

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม น่าเชื่อถือ พร้อมบริการที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

  • สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ
  • เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
  • เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือและวางใจได้สำหรับ ลูกค้าพนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น
  • สร้างมาตรฐานให้แก่คู่ค้า พร้อมทั้งยกระดับงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความปลอดภัยของอาหารสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
  • เสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมของความเป็นมืออาชีพในการทำงานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพนักงานทุกคนมีโอกาสได้เติบโต
  • ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
  • ปรับปรุงและรักษานโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและภายนอกองค์กร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีปีใหม่ ปี 2567 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ และขอให้ ปี 2567 เป็นปีแห่งโอกาส ความสุข ความสำเร็จ และความก้าวหน้าสำหรับทุกท่าน สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา ผมขอเป็นตัวแทนบริษัทฯ ขอบคุณสมาชิก BIS GROUP ทุกคนสำหรับความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ตลอดปีที่ผ่านมา

การก้าวผ่านปี 2566 ของบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งผลจากภาวะสงครามหรือปัจจัยใกล้ตัว อย่างนโยบายการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ รวมถึงโรคระบาดในสัตว์ ที่ล้วนส่งผลต่อธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ทางบริษัทฯ ได้มีการตระหนักและเฝ้าติดตามเพื่อให้รู้เท่าทันต่อทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Situational Awareness) พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Adaptability) ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 อันเป็นวาระสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบรอบ 20 ปี หากเปรียบเป็นต้นไม้ บริษัทฯ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังเติบใหญ่ พร้อมหยั่งรากแก้วให้ลึก ขยายรากฝอยให้แผ่กว้างและชูยอดกิ่งก้านขึ้นสูงที่สุดเพื่อรับแสงแดด เพื่อให้ต้นไม้ต้นนี้ยังคงเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์ (Strategic Direction) ที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมายขององค์กร (Sense of Purpose) ที่จะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องไปในอีก 3-5 ปี เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) คือ

  1. ลูกค้า/คู่ค้า โดยสรรหาคุณค่าที่จับต้องได้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งลูกค้าและคู่ค้า
  2. พนักงาน พัฒนาส่งเสริมทรัพยากรที่มีคุณค่าให้พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร
  3. นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ให้ได้ผลตอบแทนและแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ที่ชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของสินค้าและบริการ ทั้งสินค้าจากโรงงานผลิตของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน FAMI-QS (Feed Additive and preMixture System), สินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัท (OEM) และสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากพันธมิตรระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยังให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตลอดมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรภายใต้การดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainability) ต่อไปในอนาคต

น.สพ. สุชาติ วรวุฒางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการก่อตั้ง

2547
Bioscience animal health
2550
Nutrition improvement company
2551
Feed and ingredients technological hub
2555
Pedex
Special ingredient service product
2558
Protestkit

บริการของเรา

ที่ปรึกษาฟาร์ม ครบวงจร
โปรแกรมการป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
โปรแกรมการตรวจและ วินิจฉัยโรคทางเซรุ่มวิทยา
โปรแกรมจัดการความ ปลอดภัยทางชีวภาพ และสุขอนามัย
การตรวจวิเคราะห์ วัตถุดิบอาหารสัตว์
การจัดทำสูตร อาหารสัตว์
โปรแกรมการตรวจ และติดตามการผลิต อาหารสัตว์
การจัดการและเพิ่มทักษะ บุคลากรของฟาร์ม