Nutrition Improvement

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามินสำหรับสัตว์ รวมทั้งอาหารเม็ดสำหรับปศุสัตว์

ความเป็นมา

บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสินค้าที่เป็น Raw material, Amino acid, Feed Additive, Mineral ที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขาย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในเครือ BIS Group ที่ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม โดยใช้ความรู้ของทีมงานวิชาการที่เป็นสัตวแพทย์และสัตวบาล มีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้

พันธกิจ

Together we’ll remain เราจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน เราจะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย เพื่อให้เราก้าวไปด้วยกัน

ใบรับรอง

พันธมิตร

ผลิตภัณฑ์

ไม่พบข้อมูล