Special Ingredient Services

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารและวิตามิน และผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับปศุสัตว์

ความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ และ กลุ่มประเทศ AEC

พันธกิจ

เราเป็นผู้คัดสรร และจัดหาสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

บริการ SIS

Nutrition Quality Traceability Program (NQTP)

วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า และวัตถุดิบหลักในการผลิต อาหารสัตว์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อมูลแก่พนักงานและลูกค้าของ BIS GROUP ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่

บริการ :

  • งานวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
  • วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
  • วิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษและจุลชีพในอาหาร
  • จัดทำรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า
  • วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

พันธกิจ :

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพร้อมกับความสามารถและประสบการณ์ชองพนักงาน BIS เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใบรับรอง

พันธมิตร