17 January 2024

บริษัท โปร เทส คิท จำกัดเข้าร่วมงานอบรม

หัวข้อ "การตรวจวินิจฉัยโรคสุกร (สำหรับพนักงานห้องปฏิบัติการ)" ให้กับลูกค้าบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณมงคล ชัยรัตน์ จากบริษัท โปร เทส คิท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการเป็นวิทยากร ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ ฮาโมนี่รีสอร์ทแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีหัวข้อในการสัมมนาดังนี้

  1. ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ Realtime PCR
  2. การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องตรวจ PCR เบื้องต้น
  3. วิธีการตรวจคุณภาพน้ำ และ สวอปพื้นผิว สำหรับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคใหม่