13 February 2024

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “BioChek ELISA Lab Trainings”

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “BioChek ELISA Lab Trainings” พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์การปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้กับ ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปากช่อง